Logo
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 80,01 € a máte dopravu ZADARMO
Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!

Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Článok I

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim (fyzickou alebo právnickou osobou) v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 151/2014 Z. z., 173/2015 Z.z., 391/2015 Z. z.). Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi (napr. SZČO), sa vzťahujú  ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 2. Predávajúci: Fashion Selection s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vl. č. 54510/V, oddiel Sro, IČO: 54 675 022, DIČ: 2121763127, sídlo: Trieda SNP 287/80 Košice - mestská časť Západ 040 11

 3. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku prostredníctvom internetového obchodu www.pmoda.sk. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a potvrdila tiež oboznámenie sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami v ich celom rozsahu.

 4. Orgánom dozoru na ochranu kupujúceho ako spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3,043 79 Košice 1.


Článok II

Kúpna zmluva

 1. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa stávajú účinnými nasledujúce ustanovenia:

 • Kupujúci kupuje od predávajúceho tovar, ktorý si kupujúci zvolil potvrdením objednávky v prostredí internetového obchodu www.pmoda.sk(ďalej len  internetový obchod“), telefonicky alebo emailom, a to v množstve, ktoré si kupujúci zvolil alebo nastavil u daného tovaru. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za daný tovar cenu, ktorá je uvedená pri takomto tovare v prostredí internetového obchodu.

 • Predávajúci má právo až do momentu odoslania tovaru kupujúcemu od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Za odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje aj právne konanie predávajúceho spočívajúce v oznámení kupujúcemu, že ním objednaný tovar nemožno dodať.

 • Predávajúci je oprávnený kedykoľvek požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky a do doby, než obdrží od kupujúceho potvrdenie objednávky, je oprávnený pozdržať odoslanie tovaru kupujúcemu.

 • Spôsob zabalenia tovaru určuje výhradne predávajúci.

 • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a doručením daného tovaru kupujúcemu a to vo výške uvedenej u danej objednávky v prostredí internetového obchodu.

 • Kupujúci má právo zvoliť si z možností zobrazených kupujúcemu v prostredí internetového obchodu spôsob zaplatenia kúpnej ceny za tovar a prípadne ďalšie peňažné plnenia predávajúcemu.

 • Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informácie o nákladoch na prevedenie takejto platby, je kupujúci povinný znášať náklady na prevedenie tejto platby, ktoré sú uvedené pri danej platbe v prostredí internetového obchodu.

 • V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom, je kupujúci povinný uviesť variabilný symbol určený predávajúcim.

 • V prípade bezhotovostnej platby, je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená momentom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet určený predávajúcim.

 • Predávajúci má právo poskytnúť kupujúcemu zľavu z ceny tovaru. Zľavy z ceny tovaru možno vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je u konkrétnej zľavy uvedené výslovne inak.

 • Súčasťou kúpnej ceny za tovar nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musí kupujúci vynaložiť na služby poskytnuté tretím stranám v súvislosti so zaplatením kúpnej ceny za tovar. Takéto náklady sú výhradne nákladmi kupujúceho.

 • Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy až do úplného zaplatenia celkovej kúpnej ceny za daný tovar kupujúcim.

 • Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu v primeranej lehote od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Všetky lehoty pre dodanie tovaru uvedené v prostredí internetového obchodu sú len orientačné.

 • Predávajúci zašle vždy kupujúcemu daňový doklad – faktúru.

 • Ak je predávajúcim spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu dar, je darovacia zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, ruší sa aj daná darovacia zmluva bez ďalšieho vypovedania od počiatku spolu s kúpnou zmluvou a kupujúci je povinný spolu so zakúpeným tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý dar.

 • Predávajúci poskytuje kupujúcemu na zakúpený tovar záruku, ak je záručná doba uvedená pri danom tovare v prostredí internetového obchodu, a to po dobu uvedenej záručnej doby, pričom takto uvedená záruka platí iba pre spotrebiteľov. Zákonná záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

 • Práva z vadného plnenia je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho na adrese jeho sídla alebo prevádzky. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdrží od kupujúceho reklamovaný tovar.

 • Nebezpečenstvo straty, poškodenia alebo zničenia tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy prechádza na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, momentom prevzatia daného tovaru kupujúcim.

 • Nebezpečenstvo straty, poškodenia alebo zničenia tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy prechádza na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, momentom prevzatia daného tovaru kupujúcim.
Článok III

Proces uzatvorenia kúpnej zmluvy

 • Predávajúci prostredníctvom internetového obchodu ponúka kupujúcim uzatvorenie kúpnej zmluvy. Ponukou na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho je zobrazenie tlačidla  Pridať do košíka” v prostredí internetového obchodu predávajúceho.

 • Za bezvýhradné prijatie ponuky predávajúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa považuje kliknutie na dané tlačidlo s označením ,,potvrdiť objednávku”.

 • Bezvýhradným prijatím ponuky je uzatvorená kúpna zmluva.

 • Kupujúci sa zaväzuje do príslušných textových polí v prostredí internetového obchodu predávajúceho vyplniť pravdivé a úplne údaje, najmä pravdivo vyplniť svoju emailovú adresu, identifikačné údaje a dodaciu adresu. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci bude ním zadané údaje považovať za správne a úplné a nie je povinný a ani oprávnený zadané údaje overovať.

 • Predávajúci zašle kupujúcemu emailovú správu o uzatvorení kúpnej zmluvy, a to na emailovú adresu zadanú kupujúcim do príslušného textového poľa v prostredí internetového obchodu predávajúceho.

 

Článok IV

Cena

 • Cena tovaru objednaného prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho(ďalej len  kúpna cena”) je uvedená pri tovare v prostredí internetového obchodu predávajúceho v čase uskutočnenia objednávky. Takáto kúpna cena nebude po potvrdení objednávky predávajúcim zmenená, a to ani v prípade, že zo strany predávajúceho dôjde následne k úprave kúpnej ceny, ani v prípade ak bude prebiehať zľavová akcia.

 • Všetky ceny v internetovom obchode predávajúceho sú uvedené v eurách vrátane DPH.

 • Okrem kúpnej ceny sú uvádzané náklady na prepravu a zabalenie tovaru, ktorých výška závisí od toho, aké možnosti doručenia tovaru a platby za tovar si kupujúci vybral. Tieto náklady sa účtujú osobitne.

 • Predávajúci si vyhradzuje právo meniť kúpnu cenu tovaru a uskutočňovať akcie na tovar.

 

Článok IV

Objednávka

 

 • V detaile tovaru kupujúci klikne na tlačidlo ,,Pridať do košíka”, tovar sa presunie do košíka.

 

 • V košíku kupujúci vyberie spôsob dodania tovaru a spôsob platby za tovar.

 

 • V nasledujúcom kroku kupujúci pravdivo vyplní potrebné údaje, najmä meno a priezvisko, adresu na ktorú má byť daný tovar doručený, emailový kontakt a telefonický kontakt.

 

 • Kupujúci potvrdí objednávku kliknutím na tlačidlo Potvrdiť objednávku”, čím dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

 

Článok V

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho:

 • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že objednaný tovar už nie je k dispozícií na sklade predávajúceho a v prípade zjavnej chyby v kúpnej cene uvedenej pre daný tovar v prostredí internetového obchodu predávajúceho. (Kúpna cena je zjavne iná ako obvyklá cena obdobného tovaru)

 • V prípade ak si kupujúci zvolil spôsob platby kúpnej ceny za objednaný tovar na dobierku, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak si kupujúci neprevezme objednaný tovar riadne a včas alebo ak sa objednaný tovar vráti späť predávajúcemu po neúspešnom pokuse o jeho doručenie kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu nákladov na prepravu tovaru, ktoré mu vznikli v súvislosti s neúspešným pokusom o dodanie objednaného tovaru kupujúcemu a to vrátane nákladov na balné objednaného tovaru.

 • Za platné odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcim sa považuje odoslanie písomného oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu formou emailu na emailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri potvrdení objednávky v prostredí internetového obchodu predávajúceho. 1. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom:

 • Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v zákonnej lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu.

 • V prípade ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom využije právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy je povinný o svojom rozhodnutí informovať predávajúceho:

- emailom na emailovej adrese: obchod@pmoda.sk

- Telefonicky na telefónnom čísle: +421 919 161 605

 •  

 • - písomne na adrese: Lastomír 379, 072 37 Lastomír

 

 • Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľ zašle predávajúcemu oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota 14 dní na odstúpenie od kúpnej zmluvy spotrebiteľom.

 • Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 • Pri odstúpení od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar späť predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 • Kupujúci je povinný zaslať predávajúcemu zakúpený tovar následovne:

a) na vlastné náklady odoslať zakúpený tovar prostredníctvom prepravnej služby na adresu: Prima Móda, Lastomír 379, 072 37 Lastomír.

b) odovzdať zakúpený tovar v prevádzkarni predávajúceho.

 • Predávajúci nepreberá zakúpený tovar, ktorý mu bol kupujúcim zaslaný prostredníctvom dobierky.

 • Vrátený tovar musí byť nepoužitý a nepoškodený s identifikačnými štítkami a pripevnenými etiketami.

 • Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty zakúpeného tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania so zakúpeným tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti zakúpeného tovaru.

 • Náklady na vrátenie zakúpeného tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

 • V prípade ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci mu najneskôr do 14 dní od dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy vráti všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné s výnimkou nákladov, ktoré vznikli kupujúcemu na vrátenie tovaru predávajúcemu v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy.

 • Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 • Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci je oprávnený vrátiť kupujúcemu všetky platby a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, ktorý kupujúci uvedie predávajúcemu v nadväznosti na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Iný spôsob vrátenia kúpnej ceny je možný len vo výnimočných prípadoch a to na základe osobitnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

 • Pri odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby kupujúceho pred tým, ako mu je zakúpený tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie zakúpeného tovaru späť predávajúcemu.

 • V prípade, že bude predávajúcemu pri odstúpení od kúpnej zmluvy vrátený zakúpený tovar v poškodenom stave, kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností daného tovaru. Predávajúci si v takomto prípade vyhradzuje právo vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za zakúpený tovar zníženú o náhradu škody spôsobenú na zakúpenom tovare.
Článok VI

Dostupnosť a dodanie tovaru

 1. Dostupnosť tovaru na sklade predávajúceho:

 • Tovar ponúkaný v internetovom obchode je vo všeobecnosti dostupný. Vo výnimočných prípadoch, napr. ak je určitý tovar zároveň objednaný rôznymi kupujúcimi taký tovar už nemusí byť k dispozícii. V takomto prípade bude kupujúci v primeranom čase informovaný o nedostupnosti ním zvoleného tovaru a tiež sa automaticky zruší celá zmluva alebo len v časti týkajúcej sa nedostupného tovaru.

 1.  

Dodanie tovaru:

 • Predávajúci doručuje tovar výhradne na území Slovenskej republiky.

 • Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v primeranej lehote, zvyčajne do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 • Náklady na doručenie tovaru znáša kupujúci.
Článok VII

Platobné podmienky

 1. Predávajúci príjme platby za zakúpený tovar výhradne v EUR.

 2. Spôsob platby si kupujúci zvolí z možností v objednávkovom formulári.

 • dobierka: kupujúci zaplatí kúpnu cenu pri prevzatí tovaru.
Článok VIII

Záručné podmienky

 • Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ. V tomto prípade sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka.

 • Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov, ak nie je právnymi predpismi ustanovená iná, kratšia alebo aj dlhšia záručná doba.

 • Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia zakúpeného tovaru kupujúcim.

 • Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté v súvislosti s opotrebovaním tovaru jeho bežným používaním, neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo použitím tovaru v rozpore s jeho účelom použitia, zanedbaním pravidiel údržby alebo na chyby, kvôli ktorým bola znížená hodnota tovaru.

 • Dátumom uplatnenia reklamácie sa pozastavuje plynutie záručnej doby na tovar. Tá začne opäť plynúť až dňom prevzatia tovaru po vybavení reklamácie.

 • Kupujúci má právo na riadne a včasné odstránenie vady tovaru. Predávajúci môže miesto odstránenia vady vymeniť reklamovaný tovar za bezvadný.

 • Kupujúci je povinný si tovar prevziať aj po neuznanej reklamácii. Po treťom neprevzatí tovaru a písomnom upozornení podlieha neprevzatý tovar po 6 týždňoch skartácii.

 • Chyby tovaru, ktoré sa vyskytnú po kúpe, musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

 • Prípadná reklamácia nebude uznaná, ak bude tovar s chybou naďalej používaný a z odstrániteľnej chyby na tovare sa stane chyba neodstrániteľná.
Článok IX

Reklamačné konanie

 • Kupujúci si uplatňuje reklamáciu v sídle predávajúceho a to osobne alebo poštou. Pred týmto krokom je ideálne odkomunikovať reklamácie cez e-mailovu adresu obchod@pmoda.sk alebo na telefónnom čísle +421 919 161 605.

 • Zakúpený tovar doručuje kupujúci na vlastné náklady na adresu: Prima Móda, Lastomír 379, 072 37 Lastomír

 • Zásielky na dobierku predávajúci neprevezme.

 • Predávajúci má povinnosť posúdiť oprávnenosť reklamácie a vyriešiť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote 30 dní odo dňa jej uplatnenia kupujúcim.

 • O výsledku reklamácie bude kupujúci po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie bezprostredne informovaný telefonicky, prípadne iným dohodnutým spôsobom. Zároveň mu bude emailom alebo poštou doručený reklamačný protokol.

 • V prípade uznanej reklamácie predávajúci zabezpečí kupujúcemu opravu tovaru, výmenu tovaru, vrátenie kúpnej ceny za tovar alebo poskytne kupujúcemu primeranú zľavu za zakúpený tovar.

 • V prípade neuznanej reklamácie kupujúci obdrží zakúpený tovar späť spolu s písomným vyjadrením.

 • Kupujúci je povinný predložiť na reklamáciu zakúpený tovar kompletný a čistý. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený reklamáciu tovaru odmietnuť.

 • Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná lehota znova odo dňa prevzatia nového tovaru kupujúcim.

 • Po uplynutí záručnej doby zaniká právo reklamovať vady zakúpeného tovaru. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za chybu, uznáva sa len výrobná chyba tovaru.
Článok X

Ochrana osobných údajov

 • Pri spracúvaní osobných údajov predávajúci postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ,,GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • Podrobné informácie o tom ako zhromažďujeme, spracúvame a chránime osobné údaje našich zákazníkov pri využívaní našich služieb sú upravené v zásadách ochrany osobných údajov na adrese https://www.pmoda.sk/osobne-udaje-informacna-povinnost.

Článok XI

Záverečné ustanovenia

 • Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 • Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je (I keď len nezáväzne) oprávnený posudzovať prípadné spory medzi spotrebiteľom ako kupujúcim v internetovom obchode a predávajúcim ako prevádzkovateľom internetového obchodu.

 • Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
Článok XII

Rozhodné právo

 • Tieto obchodné a reklamačné podmienky, ako aj kúpna zmluva sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Článok XIII

Účinnosť

 • Tieto Obchodné a reklamačné podmienky sú účinné odo dňa 20.11.2019Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť.

© Copyright 2019 - 2021 Prima Móda
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk